Family Office eller ej?

Familiekontor, Family Office, Multi-Family Office

Kært barn har mange navne. Centralt i etableringen af et familiekontor er ønsket om transparens, langsigtede perspektiver og uafhængig investeringsrådgivning. Netop ønsket om uafhængighed får flere og flere danske familier til at strukturere deres økonomi omkring et familiekontor, et såkaldt ”Family Office”.

I Howart Compliance rådgiver vi en række danske og skandinaviske familiekontorer, og vi vil her komme med en kort introduktion til de overordnede rammer om og definitionen af et familiekontor/Family Office i en dansk kontekst.

Hvad er et Family Office?

Som velhavende i Danmark er der en lang række juridiske, strukturelle og økonomiske forhold, der gør sig gældende, når man ser på formue- og arveplanlægning. Samlet set er det i sådanne situationer netop ønsket om uafhængig rådgivning, der er et af de bærende elementer bag etableringen af et familiekontor. Et familiekontor er derfor en bred betegnelse, som dækker over en række forskellige konstellationer i et dansk, nordisk og europæisk perspektiv.

Der findes ikke nogen komplet og dækkende definition af et familiekontor inden for dansk eller europæisk ret, men med reference til definitionen fra det amerikanske finanstilsyn, SEC, kan man drage nogle paralleller til dansk og europæisk ret. SEC definerer et Family Office (familiekontor) som:

Enhver virksomhed, som udelukkende yder investeringsrådgivning til "familiekunder", der:

 • ejes 100% af "familieklienter",

 • kontrolleres udelukkende af "familiemedlemmer" og/eller "familieenheder" og

 • ikke tilbyder eller yder investeringsrådgivning til offentligheden.

Hvordan håndteres et Family Office juridisk?

Et familiekontor i Danmark vil som udgangspunkt reguleres under:
 

 • Lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

 • Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

 • Lov om finansiel virksomhed

 • Lov om kapitalmarkeder

 • Lov om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel


Dernæst afhænger kravene og omfanget af regulering af den enkelte familie og det enkelte familiekontors struktur og aktiviteter (læs mere nedenfor).

Yder et Family Office andre typer af rådgivning?

Et familiekontor tilbyder ofte også andre typer af rådgivning, men fællesnævneren for udbuddet af ydelser er som regel, at der ydes rådgivning på et uafhængigt grundlag. Rådgivningen gives uafhængigt på tværs af banker, kapitalforvaltere, aktivklasser og finansielle produkter. Det betyder eksempelvis, at investeringsrådgivningen udelukkende varetages ud fra kundens, altså den respektive families, interesse. Investeringer placeres, hvor det vurderes bedst for kunden, uafhængigt af provisionsstrukturer og andre incitamenter, der typisk ses i finansielle virksomheder, som udbyder en bred vifte af finansielle produkter. Dertil leverer flere Family Offices typisk services i forbindelse med boligkøb, omlægning af lån, rejseaktiviteter og velgørende formål (filantropi).

Skal et Family Office have licens ved Finanstilsynet?

Afhængigt af den enkelte familie og det enkelte familiekontors struktur og aktiviteter vil et familiekontor i Danmark i enkelte tilfælde falde ind under en kategori af virksomhed og aktivitet, som reguleres og underlægges tilsyn i henhold til gældende europæisk og dansk ret. Et eksempel på en type familiekontor, som typisk underlægges tilsyn, er et såkaldt ”Multi-Family Office”. Et Multi-Family Office er vanligvis et selskab, som varetager investeringsmæssige interesser på vegne af en afgrænset gruppe af velhavende familier. I forbindelse med en sådan rådgivning stilles der strenge krav til, hvilke investeringsprodukter, et Family Office må rådgive om, hvis det enkelte Family Office reelt er etableret som et eksternt selskab uafhængigt af familiens holdingselskab og formue.

Investeringsrådgivningen vil ofte omfatte rådgivning om finansielle produkter som kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og mere komplekse investeringsprodukter som eksempelvis derivater og swaps. Og det er netop i forbindelse med de typer af rådgivning, et Family Offices aktivitet kan høre under definitionen på en aktivitetstype, der kræver licens som investeringsrådgiver, finansiel rådgiver eller fondsmæglerselskab – og derved være underlagt tilsyn af de danske og europæiske myndigheder, Finanstilsynet i Danmark.

Fokusområder fra Finanstilsynet

Det er vores erfaring i Howart Compliance, at der er en række områder, hvor Finanstilsynet særligt retter sit fokus i forbindelse med de løbende inspektioner i familiekontorer med licens som investeringsrådgiver eller fondsmægler. Finanstilsynet har i de seneste år særligt haft fokus på, at politikker og forretningsgange lever op til gældende lovgivning, ligesom sådanne styredokumenter i al væsentlighed skal afspejle de konkrete forhold, der gør sig gældende i den enkelte virksomhed. Herunder har tilsynet særligt lagt vægt på:
 

 • Kundekendskab og risikovurdering

 • Rådgivningsforløb og god skik

 • Interessekonflikter

 • Investorbeskyttelse

 • Whistleblower-/indberetningsordning (>5 ansatte)

 • Hvidvask (AML)
   

Finanstilsynet stiller krav til, at der udarbejdes udførlige politikker og forretningsgange på de områder, og vi kan i Howart Compliance konstatere på baggrund af flere tilsynsreaktioner, at Finanstilsynet i stigende grad retter fokus mod efterlevelse af reglerne om god skik for finansielle rådgivere samt reglerne for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Er hvidvaskloven i fokus for et Family Office?

Hvidvaskområdet (forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering) er blevet et område med øget fokus, hvor blandt andet kravene til tilstrækkelig undervisning af såvel ledelse og ansatte og kravet om, at virksomheden har et egentligt undervisningsprogram, inddrages i Finanstilsynets inspektioner. Herunder inddrages førnævnte fokus på, at virksomhedens procedurer og kontroller beskrives og udføres med udgangspunkt i konkrete forhold i det enkelte familiekontor. I den forbindelse stilles der i hvidvaskloven krav til, at der gennemføres undervisning for ansatte og den del af ledelsen, der har med kundeforhold at gøre.

Mange i og uden for den finansielle sektor er ikke bekendt med omfanget af kravene i hvidvaskloven, men alle finansielle virksomheder – herunder bl.a. investeringsrådgivere og fondsmæglerselskaber – er underlagt kravene i hvidvaskloven. Det gælder også kravene i hvidvasklovens § 8, stk. 6, om undervisning i hvidvaskloven samt relevante krav om databeskyttelse. Netop derfor rådgiver vi i Howart Compliance vores kunder proaktivt og dedikeret om compliance, og vi har udviklet en komplet platform til e-learning med kurser, som understøtter løbende undervisning i AML og GDPR.

Vil du vide mere?

Howart Compliance kan assistere med rådgivning om, hvordan I bedst muligt organiserer jeres familiekontor i forhold til gældende lovgivning. Howart Compliance råder over et team af eksperter inden for GRC (governance, risikostyring og compliance), og vi har mange års erfaring med at supportere familiekontorer, herunder blandt andet familiekontorer med licens som investeringsrådgivere og fondsmæglere ved Finanstilsynet.
 

Af konkrete opgavetyper, vi supporterer vores kunder med, kan nævnes:
 

 • Udarbejde politikker og forretningsgange (styredokumenter)

 • Review af eksisterende politikker og forretningsgange

 • Ansøgning og anmeldelser til Finanstilsynet, f.eks. ved:

  • ansøgning om ny eller ”større” licens (investeringsrådgiver à fondsmægler) og

  • anmeldelse af markedsføring af AIF eller UCITS i et andet EU-/EØS-land.

 • Korrespondance med danske og udenlandske myndigheder

 • Løbende kontrol iht. gældende lovgivning

 • Interne kontroller ifm. compliance og risk management

 • Rapportering og opfølgning på udført arbejde og kontroller

christian_team.jpg

Christian Dideriksen

nikolaj_team3.jpg

Nikolaj Klein

Kontakt

Hovedkontor

Howart Compliance

Store Kongensgade 40H, 3. sal

DK-1264 Copenhagen

Denmark

​​

+45  31 31 74 52

​info@howart.com

hc_logo_final_uden_tekst_hvid.png

Forespørgelser

Spørgsmål kan rettes til Howart Compliance ved at skrive til info@howart.com, ringe +45  31 31 74 52 eller ved at benytte nedenstående formular:

Din besked blev sendt!

Til toppen

© 2021 Howart Compliance

linkedin_icon_03_hvid.png